Adviesscenario 4 van college

Het adviesscenario van het college gaat uit van het in oktober als persbericht aangekondigde bedrijventerrein van 14,7 ha.

Naar aanleiding van dit raadsvoorstel en een amendement heeft de raad op 14 november 2019 besloten:

1. Om het scenario 4 als toekomstvisie voor de locatie Trekdijk vast te stellen.
- A. Ten aanzien van het totale gebied Trekdijk een beeldkwaliteitsplan vast te stellen om een goede uitstraling te borgen.
- B. Onderzoek te doen naar de mogelijkheid van huisvesting van arbeidsmigranten en/of een zonnepark in de driehoek van 2,89 ha. in het midden.
- C. Onderzoek te doen naar de mogelijkheid van een huisartsenpost aan de brede bovenkant van de groenstrook.
- D. Bij de invulling van het bestemmingsplan Trekdijk een landbouwroute op te nemen.
- E. Voor het gebied evenwijdig met N254 milieucategorie tot en met 3.2. toe te staan en voor het overige bedrijventerrein tot en met milieucategorie 3.1;
- F. Bij substantiŽle afwijkende ontwikkelingen op de Trekdijk worden de raad en overige belanghebbenden betrokken;

2. Zo mogelijk begin 2020 een aangepaste exploitatieopzet, op basis van het adviesscenario, aan de gemeenteraad voor te leggen ter besluitvorming;
3. De verdere planinvulling waar mogelijk ook met participatie te ontwikkelen;
4. Het traject dat met het participatieteam is gevolgd te evalueren in het kader van het proces ‘participeren, doen en leren’.

Tevens is een motie van de LPM aangenomen om:
- de mogelijkheid van het verplaatsen van de voetbalvelden, en/of een zoetwaterreservoir en/of een natuurbegraafplaats op de Trekdijk nader te onderzoeken
- de Raad de resultaten van deze onderzoeken bij de behandeling van de exploitatieopzet Trekdijk voor te leggen.


Klik hier voor de volledige toelichting van het raadsvoorstel.

Klik hier voor de argumenten en kanttekeningen.

Klik hier voor de financiŽn.

Klik hier voor de uitgebreide reactie van de werkgroep Trekdijk.


Voor meer informatie over alle scenario's en raadsstukken, zie agendapunt 15 van de raadsvergadering van 14 november 2019.

Na het genomen besluit kwam fractievoorzitter Piet Kraan van de LPM met de volgende open brief aan de inwoners van Nieuw- en Sint Joosland.

5 maart 2020: Raadsvoorstel herziene exploitatieopzet uitgesteld tot 28 mei
Op 5 maart 2020 is een raadsvoorstel over de herziene exploitatieopzet aan de raad voorgelegd. Een raadsmeerderheid heeft toen besloten dat het raadsvoorstel pas 28 mei wordt behandeld nadat de werkgroep Trekdijk de beschikking krijgt over alle informatie van de gedane onderzoeken. Met name over gedaan onderzoek naar verplaatsing van de sportvelden naar de Trekdijk, al of niet gecombineerd met een huisartsenpost. Als dat aanleiding geeft tot adviezen van de werkgroep, worden deze adviezen betrokken bij het raadsvoorstel.
Klik hier voor het verloop van de raadsvergadering.