Middelburg opnieuw onder curatele

Middelburg in 2020 opnieuw onder curatele Provincie
Mede door de oplopende tekorten in het sociale domein, komt Middelburg in 2020 opnieuw onder curatele, ofwel preventief financieel toezicht, van de provincie. In een brief aan de raad blijkt dat Gedeputeerde Staten ( GS ) van de Provincie "vooralsnog van oordeel is dat de begroting 2020 niet structureel en reëel in evenwicht is".
Uit het laatste punt van de besluitenlijst van B&W van 17 december 2019 blijkt dat het preventief financieel toezicht inderdaad wordt bevestigd.

In 2019 had de Provincie na enkele jaren het preventief financieel toezicht juist opgeheven.
Dat had toen wellicht te maken met de in januari 2018 vastgestelde exploitatieopzet Trekdijk.
Nadat overigens op voor ons "bedenkelijke" wijze gedeputeerde Carla Schönknecht namens GS met het bedrijventerreinprogramma had ingestemd. Door de vastgestelde exploitatieopzet werd de Trekdijk, althans op papier, meer waard en was de zogenaamde financiële weerstandsratio van de gemeente volgens de accountant wat verbeterd.
De weerstandsratio is een risicofactor, die aangeeft in hoeverre de gemeente beschikt over voldoende buffer om niet begrote kosten te dekken. Een ratio minder dan 1 is matig tot onvoldoende. Meer dan 2 is uitstekend.
Voor Middelburg was de gemiddelde weerstandsratio in 2019: 1.3, namelijk (€ 26,1 miljoen buffer / € 19,6 miljoen risico's).
Voor meer informatie zie: Jaarstukken2018.

Consequenties van scenario 1 en adviesscenario 4
In beide gevallen verslechtert de weerstandsratio ten opzichte van de in 2018 vastgestelde exploitatieopzet Trekdijk ( scenario 6 ).
Volgens de financiële toelichting van scenario 1a Werklandgoed zakt de financiële ratio vanaf 2021 met ongeveer 0,2.
Met het adviesscenario 4 zakt deze ratio ook, maar met 0,15 wat minder.

Aan de ene kant zal de Provincie niet enthousiast zijn dat wordt besloten tot een gewijzigde exploitatieopzet, die, althans op papier, ongeveer € 2,2 miljoen nadeliger lijkt uit te vallen dan de reeds in 2018 vastgestelde opzet en de daardoor afnemende weerstandsratio.
Aan de andere kant, zal Middelburg ook niet zomaar groen licht krijgen om uitgaven te doen om de 1e fase van de Trekdijk te ontwikkelen, voordat zeker is dat er voldoende inkomsten via grondverkoop tegenover staan.
Maar met een inmiddels andere samenstelling van het college van GS zijn ook dan verassingen weer niet uitgesloten.

Hans van Hal

januari 2020