Evaluatie participatie
Adviesbureau Berenschot doet evaluatie participatieproces Trekdijk

Op 17 maart 2020 is de raad ge´nformeerd over een plan van aanpak evaluatie participatiebeleid.
Vervolgens heeft de raad op 30 september 2020 ingestemd met een raadsvoorstel om met hulp van adviesbureau Berenschot een evaluatietraject uit te voeren. De insteek van deze evaluatie is om aan de hand van de participatietrajecten Trekdijk, Cleene Hooge en de Cultuurnota lering te trekken en verbeterpunten te formuleren die direct zijn toe te passen. Hiervan is het participatieproces Trekdijk door Berenschot als onafhankelijk onderzoek uitgevoerd. De evaluaties van de Cleene Hooge en de Cultuurnota zijn ambtelijk uitgevoerd onder begeleiding van Berenschot.

De evaluatie bestond uit deskresearch (n.a.v. de documenten) en groepsinterviews. Aan de groepsinterviews doen betrokkenen mee vanuit verschillende invalshoeken. Dus zowel ambtenaren als bestuurders en participanten.
Namens de werkgroep Trekdijk namen participanten John de Rijke en Ron Thiry deel aan de ( online ) groepsinterviews. Participant Hans van Hal heeft hier niet meegedaan, maar heeft zijn persoonlijke evaluatie vooraf aan Berenschot toegestuurd.
Deze evaluatie van participatieproces Trekdijk leidde tot het door Berenschot opgestelde rapport: Evaluatie participatietraject Trekdijk

De deelnemende partijen konden hun zienswijzen toevoegen aan dit rapport.
Bijlage 1: Zienswijze ambtelijke organisatie.
Bijlage 2: Zienswijze Werkgroep Trekdijk.
De MBC heeft geen zienswijze ingediend.

Ter voorbereiding van de raadsvergadering van 15 april 2021 staat in de vergadering van de commissie Algemeen Bestuur van 7 april het eindrapport van Berenschot op de agenda. Dit eindrapport, wat het resultaat is van de evaluatie van 3 participatieprocessen, bevat een aantal aanbevelingen ofwel participatielessen. Voorafgaand aan de commissievergadering zal Berenschot vanaf 18:30 uur een toelichting geven op hun bevindingen en adviezen.

In de raadsvergadering van 15 april 2021 wordt een raadsvoorstel behandeld, waarin de raad wordt gevraagd:
- Om de aanbevelingen ( participatielessen ) in het adviesrapport Berenschot uit te voeren.
- De raad een plan van aanpak over de uitvoering van deze adviezen te laten vaststellen.
Raadsvoorstel
Participatielessen

Voor alle stukken met betrekking tot het raadsvoorstel zie agendapunt 17 van de raadsvergadering.


Naschrift auteur: Participatie over hoogwaardige invulling bleek fopspeen.

Het is zeer teleurstellend dat Berenschot in hun rapportage slechts in bedekte termen aangeeft dat de verwachtingen over de hoogwaardige invulling in het procesvoorstel misleidend was.

In het werkprogramma van de coalitie was juist benadrukt op het belang om via participatie "in alle rust, met wijsheid en beleid, samen met betrokkenen te komen tot een hoogwaardige invulling van de locatie Trekdijk. Essentieel is daarbij dat deelnemers in de werkgroep ( hiermee wordt het participatieteam bedoeld ) kunnen meebeslissen over genoemde hoogwaardige invulling."

Het participatieproces bleek echter een wassen neus. Vooraf stond al vast dat de Trekdijk een logistiek bedrijventerrein moest worden. Gezien de reeds gemaakte afspraken over de eerste 5 hectaren, was iedere verdere hoogwaardige invulling uitgesloten.
Het college van Middelburg was Vlissingen in 2017 namelijk in verregaande mate tegemoet gekomen met de volgende toezeggingen:

In de planperiode mag de gemeente Middelburg Trekdijk uitsluitend ontwikkelen onder de volgende condities:
de netto-omvang is maximaal 5 ha traditioneel bedrijventerrein (met mogelijkheden voor buitenopslag, etc.), de kavelgrootte is minimaal 2 ha, het terrein is uitsluitend toegankelijk voor bedrijven met een logistiek profiel en Trekdijk wordt geen zichtlocatie.
In de meeste gevallen (maar dat is geen harde eis) zal het gaan om bedrijven met een relatief hoge milieucategorie en met relatief weinig werkgelegenheid. Genoemde aspecten zullen in het nog op te stellen bestemmingsplan worden vastgelegd en in de inrichting van het terrein tot uitdrukking komen.


Zie onder argumenten van het raadgevend raadsvoorstel, waarmee het college van Vlissingen in juni 2017 hun raad heeft geconsulteerd.

Toen we deze toezeggingen, die haaks staan op een hoogwaardige invulling van de Trekdijk, in het begin van het participatieoverleg naar voren brachten, bleek ook de MBC onaangenaam verrast. Maar ze bleken wel bereid deze plannen van het college volledig te steunen, zelfs milieucategorie 4.1.

april 2021
Hans van Hal, particpant namens werkgroep Trekdijk