Een hoogwaardige invulling?


Het door de coalitie in april 2018 overeengekomen werkprogramma bevat de, ongetwijfeld door toenmalig formateur van de LPM ( wijlen Cees Lodder ) opgestelde, volgende paragraaf:

4.2 Trekdijk
Het is van belang dat er in alle rust, met wijsheid en beleid, samen met betrokkenen gekomen wordt tot een hoogwaardige invulling van deze gronden. Daarmee wordt een behoedzaam proces op gang gebracht om deze ontwikkeling vorm te geven. Het is noodzakelijk om, in de besluitvorming rond dit dossier, terug te keren naar een nieuw startpunt. Daartoe zal voor de Trekdijk een werkgroep worden ingesteld. Deze werkgroep gaat aan de slag volgens een hieronder nader omschreven procesvoorstel. Eventueel ondersteund door een extern bureau. Essentieel is daarbij dat deelnemers in de werkgroep kunnen meebeslissen over genoemde hoogwaardige invulling.

In het procesvoorstel voor de werkgroep Trekdijk ( later participatieteam genoemd ) staat o.a.:
  • Voor wat betreft de Trekdijk worden vertegenwoordigers uit Nieuw- en Sint Joosland, de Middelburgse wijk Mortiere en andere betrokkenen uitgenodigd om deel te nemen aan de werkgroep waarin ook een wethouder en ambtelijke ondersteuning zitting nemen.
  • Aan de vertegenwoordiging van betrokkenen wordt vanaf het begin medebeslissingsrecht binnen de werkgroep toegekend, zodat daar rechtstreeks en op een gelijkwaardig niveau kan worden overlegd. Een binnen de werkgroep breed gedragen voorstel richting raad wordt daardoor mogelijk.
  • Alle alternatieve mogelijkheden voor invulling van de Trekdijk worden grondig onderzocht.
  • Alternatieven worden onder meer getoetst aan de criteria van woon- en leefgenot van omwonenden, zichtlijnen, milieucategorie en financiële haalbaarheid.
  • Er moet balans zijn tussen de diverse belangen die er zijn.
  • Mede met het oog op het woon- en leefgenot van omwonenden kan daarbij wellicht meer financiële ruimte worden ingezet.
Hoewel afspraken in een coalitieakkoord nooit 100% bindend zijn, werd ons al snel duidelijk dat de andere coalitiepartijen en het ambtelijk apparaat niet zo enthousiast waren over deze paragraaf.

Klik om het volledige werkprogramma 2018-2022 te lezen.

Wat wordt bedoeld met een hoogwaardige invulling?
Dat het participatieproces teleurstellend is verlopen, is wellicht ook gedeeltelijk te wijten aan het feit dat het participatieteam Trekdijk niet vooraf gezamenlijk heeft afgesproken wat onder een hoogwaardige invulling en de terugkeer naar een nieuw startpunt wordt verstaan.

De visie van de MBC
Het was niet verwonderlijk dat ook de MBC niet gelukkig was met een participatieproces terwijl vlak voor de verkiezingen de raad nog had gekozen voor een bedrijventerrein van 18 hectaren voor bedrijven tot milieucategorie 4.1.
Een breed gedragen gezamenlijk advies aan de raad over een hoogwaardige invulling door werkgroep en MBC leek dan ook niet erg waarschijnlijk.

Op 12 november 2018 was het eerste PT-overleg, waarbij ook de MBC vertegenwoordigd was. De voorzitter Bram van Stel en zijn broer Hans, die voortaan de MBC in het PT zal vertegenwoordigen. Bram van Stel benadrukt dat de MBC al jaren aandringt op extra bedrijventerrein, omdat bestaande bedrijven niet zouden kunnen uitbreiden. Op Arnestein zou alle beschikbare grond zijn uitgegeven. De MBC verwacht dat daardoor bedrijven uit de gemeente Middelburg vertrekken.
Vervolgens probeert Bram de indruk weg te nemen dat zich vooral transportondernemers op de Trekdijk zouden willen vestigen, wat gepaard zou gaan met veel vrachtverkeer. De MBC zoekt juist naar een bedrijventerrein voor duurzame, energieneutrale kantoorgebouwen met loods waarbij voldoende werkgelegenheid wordt gecreŽerd. Het gaat hierbij niet om bedrijven die het milieu zwaar belasten. Zie agendapunt 2 in het verslag van het PT van 12 november.

In de 13 november ontvangen visie van de MBC staat o.a.:
MBC opteert voor ‘schone bedrijven’. Wanneer schone bedrijven zich gaan vestigen op de Trekdijk, biedt dat minder schone bedrijven (milieubelastende bedrijven) de mogelijkheid om uit te breiden op bestaande locatie. De MBC vindt de 4 ingebrachte punten van de werkgroep om verschillende redenen niet gewenst of niet realistisch.

MBC stelt de visie bij
De ontvangen visie leek nog enigszins geruststellend. Als de MBC echter van ons hoort dat er met het Ecorys-rapport zou zijn aangetoond dat juist transportbedrijven een actuele uitbreidingsbehoefte hebben van 5 hectare. En dat om die reden in het bedrijventerreinprogramma is afgesproken om hiervoor 5 hectare Trekdijk te bestemmen, krijgen we de volgende reactie van de MBC.

De MBC vindt dat het provinciale beleid voorbij gaat aan het kwalitatieve aspect van het bedrijventerreinenaanbod. Op de Vlissingse terreinen is in de afgelopen 15 jaar zeer weinig grond uitgegeven en dat zegt iets over de aantrekkelijkheid van deze locaties. Verder heeft Ecorys aangegeven dat er behoefte is aan bedrijventerrein voor logistieke bedrijven. In de achterban van de MBC bevinden zich inderdaad transportbedrijven die een nieuwe locatie nodig hebben van meerdere hectares.

Omdat de activiteiten van de betreffende transportbedrijven geen milieucategorie 4.1 vereisen, vragen we hierover een toelichting. Dit levert slechts de bevestiging dat de MBC ook milieucategorie 4.1 noodzakelijk acht.

Waarom is de visie bijgesteld?
We vragen ons af of de visie van MBC is "bijgesteld" na overleg met de wethouder bedrijventerreinen of de ambtelijke organisatie. Het zou overigens tot eind augustus 2019 duren voor de MBC op de valreep een combi-scenario had uitgewerkt. Om de werkgroep tegemoet te komen was hierin een fors zonnepark, tijdelijke huisvesting voor arbeidsmigranten en een huisartsenpost opgenomen. Maar over het waarom de MBC wilde vasthouden aan milieucategorie 4.1, kregen we nog steeds geen duidelijk antwoord.

Wat vond de werkgroep?
De grootste voorkeur van de werkgroep was het behoud van de agrarische bestemming van de Trekdijk. Met betrekking tot een hoogwaardige invulling ging met name John de Rijke vooral uit een van een duurzaam bedrijventerrein, wat bijdraagt aan een energieneutraal Middelburg in 2050. Een soort "proeftuin" met windmolens, zonnepanelen en ondergrondse opslag van restwarmte van de centrales uit het Sloegebied. Behalve bedrijven, die zonneparken willen aanleggen, bleek het niet eenvoudig marktpartijen te vinden, die er brood in zagen. Ook een recreatiepark en permanente verblijf- of woonfuncties bleek lastig, gezien de beperkingen als gevolg van het hoogspanningstracť en de geluidshinder en fijnstof van de A58 en de N254.
Uiteindelijk kwam de de werkgroep met 2 eigen scenario's, waarvan vooral het scenario 1 Werklandgoed een forse handreiking was naar de Middelburgse Bedrijvenclub.

Weidse uitzicht vanaf Weizichtweg zal verdwijnen
Wat voor invulling het ook wordt, het weidse uitzicht vanaf de Weizichtweg dreigt te verdwijnen. Om het woon- en leefgenot van de omwonenden zo min mogelijk aan te tasten, zou de overlast zoveel mogelijk moeten worden beperkt door geen bedrijven van hoge milieucategorie toe te staan en zoveel mogelijk buiten het zicht te houden, ook vanuit het dorp. Maar ook ervoor te waken dat het verkeer op de nu al gevaarlijke Weizichtweg geen hinder of gevaarlijke situatie op gaat leveren.

Hans van Hal
Namens werkgroep Trekdijk lid van het participatieteam
update april 2021