Marinierskazerne en Trekdijk

Het dossier over de Marinierskazerne loopt al jaren als een rode draad door dat van de Trekdijk.

2010: Afspraak met Vlissingen om voor 2020 Trekdijk niet te ontwikkelen

In het raadsvoorstel vaststellen van de herijkte Kwaliteitsatlas in 2010 staat o.a. dat er bij de buitenhaven in Vlissingen een geschikte locatie wordt gezocht voor buizenhandel Herstaco op Arnestein. Het rijk is zelfs bereid een deel van de kosten voor de verhuizing te dragen. Omdat Herstaco in dat geval ongeveer 10 hectaren op Arnestein achter laat, is er voorlopig geen noodzaak om de Trekdijk te ontwikkelen. Dit wordt ook afgesproken in de door Vlissingen en Middelburg opgestelde samenwerkingsvisie.
Hierin staat o.a. in hoofdstuk 2.3.1. op pag. 9:
dat in de Gemeente Middelburg tot 2020 in beginsel geen nieuw bedrijventerrein wordt ontwikkeld. In Middelburg wordt ingezet op herstructurering van bestaande terreinen en intensivering van het ruimtegebruik. En verder: Als Herstaco wordt verplaatst en Poortersweg na de revitalisering voorziet in de behoefte van Walcherse bedrijven, is ontwikkeling van een bedrijventerrein aan de Trekdijk niet nodig.

Als in 2011 uit een hoofdartikel in de PZC blijkt dat de verhuizing, door gebrekkige samenwerking tussen Vlissingen en Middelburg dreigt te mislukken, lijkt het in 2012 door de geplande verhuizing van de Marinierskazerne naar Vlissingen definitief van de baan.

2012: Vlissingen krijgt Marinierskazerne

Met een persbericht wordt in oktober 2012 de komst van de Marinierskazerne bekend gemaakt. Meer informatie, ook over de locatie, zie raadsvoorstel en presentatie, waaruit blijkt dat het geen eenvoudig project wordt.
Maar voor Zeeland, vooral voor Vlissingen, is dit geweldig goed nieuws.

Er wordt een gebied van bijna 70 hectaren aangewezen bij de buitenhaven van Vlissingen, zoals rechts op het plaatje te zien. De Marinierskazerne biedt ruimte aan 1800 mariniers en 200 man ondersteunend personeel. Dit zal in de regio voor veel extra inkomsten gaan zorgen. Hiervoor moet wel eerst grond worden aangekocht, bedrijven verplaatst, wegen aangelegd en grond gesaneerd.

Voor Middelburg betekent het dat de verhuizing van Herstaco naar Vlissingen niet meer door kan gaan. Jammer, want de locatie aan de buitenhaven in Vlissingen aan diep vaarwater, zou voor Herstaco veel geschikter zijn. Bovendien komt er nu geen 10 hectare extra ruimte op Arnestein beschikbaar.

2013: Middelburg krijgt toch haast met de Trekdijk
In 2013 komt het college van Middelburg in strijd met de eerdere afspraken met Vlissingen met een raadsvoorstel om het wijzigen van een bestemmingsplan voor de Trekdijk voor te bereiden. Hoewel Arnestein kampt met forse leegstand, wil het college deze stap maken omdat de beoogde verhuizing van Herstaco van Arnestein naar Vlissingen niet meer lukt door de komst van de Marinierskazerne:
In Vlissingen is in het bestemmingsplan een groot gebied als bedrijventerrein aangewezen, maar deze grond is in de praktijk niet beschikbaar voor bedrijven. De betreffende grond is in handen van particulieren respectievelijk deze wordt gereserveerd voor vestiging van de marinierskazerne.
Dit voornemen van het college leidt tot grote ergernis bij de gemeente Vlissingen en de Vlissingse bedrijvenclub.
Overigens haalt het raadsvoorstel het niet omdat coalitiepartij LPM het voorstel niet wil steunen. Dit leidde in Middelburg weer tot ergernis bij de andere coalitiepartijen.

Januari 2020: Marinierskazerne gaat vrijwel zeker niet door
Er komt nu waarschijnlijk een ogenschijnlijk zeer geschikte locatie bij de buitenhaven van Vlissingen beschikbaar als bedrijventerrein. Bruto bijna 70 ha. Hiervoor zal de komende tijd met hulp van het rijk als compensatie wellicht wat andere invullingen komen, zoals douane, marechaussee enz. Er wordt al van alles geroepen.
Maar daar heb je maar een deel van die 70 ha voor nodig!

Terrein Marinierskazerne mogelijk prima alternatief voor Trekdijk
Vlissingen beschikt nu dus zo goed als zeker over een enorm terrein, wat ze bij het regionaal overleg in kan brengen als toekomstig bedrijventerrein. Ook de provincie heeft hier al veel geld in gestoken en zal de grond te gelde willen maken. Terug verkopen als landbouwgrond zou een enorm verlies betekenen.

Conclusie: Markttoets Trekdijk door Ecorys is achterhaald
Bovendien is van belang dat de huidige 5 hectaren Trekdijk in het bedrijventerreinprogramma is opgenomen omdat volgens Ecorys enkele transportbedrijven die actuele vraag in de vorm van grote kavels, zouden hebben.
Bovendien zouden ze elders in de regio niet terecht kunnen. Dat argument is nu verleden tijd!
- Het terrein bedoeld voor de marinierskazerne is groot zat.
- Om het terrein voor zwaar vrachtverkeer vanaf de A58 te ontsluiten is al een ruime rotonde aangelegd.
- Het ligt verder van bewoond gebied, zodat zelfs milieucategorie 4.1 ( en misschien zelfs 4.2 ) geen probleem zal zijn.
- Het grenst aan reeds bestaand bebouwd gebied
- Geen lange beroep- en bezwaarprocedure te verwachten
- Ook de wenselijke verhuizing van Herstaco naar Vlissingen wordt weer mogelijk.
- Dat geldt ook voor het naastgelegen transportbedrijf van Keulen, een belangrijke transporteur van Herstaco.
Met het laatste zou totaal ongeveer 12 hectaren bedrijventerrein op Arnestein beschikbaar komen.

Consequenties Marinierskazerne voor de Trekdijk!
Eigenlijk zou de provincie de Trekdijk niet moeten willen opofferen voor bedrijventerrein. Vlissingen was sowieso al tegen en bij de provincie was men nooit erg enthousiast. Met de eerstvolgende actualisatie van het bedrijventerreinprogramma zou de daarin opgenomen 5 ha Trekdijk zelfs kunnen vervallen. Zie webpagina over de Ladder van duurzame verstedelijking.

Verdeling financiële compensatie
Naast de reeds gemiste en toekomstig misgelopen inkomsten hebben zowel Vlissingen als de Provincie al vele miljoenen geïnvesteerd in de voorbereidingen voor de komst van de kazerne. Middelburg zal er, weliswaar in mindere mate, ook financieel nadeel van ondervinden. O.a. door de effecten op allerlei plannen en regionale afspraken, b.v. over de woningmarkt en bedrijventerreinen.
De komende tijd zal blijken met welke compensaties, ook financieel, het rijk komt en de verdeling hiervan tussen provincie, Vlissingen en Middelburg. ( Zie verderop het PZC-artikel van 13 mei 2020.)

14 februari 2020: Marinierskazerne Vlissingen gaat definitief niet door. Zie PZC-artikel
Er komt nu een veel geschiktere locatie beschikbaar, vooral voor logistieke bedrijven. Het college van Middelburg zou er goed aan doen om geen verdere kosten te maken, zoals de bestemmingsplanwijziging voor te bereiden. Ook kan het raadsvoorstel herziene exploitatieopzet Trekdijk beter even worden opgeborgen.

13 mei 2020: Middelburg wil compensatie voor misgelopen miljoenen door marinierskazerne
MIDDELBURG - De gemeente Middelburg liep ruim 5,2 miljoen euro mis aan subsidies, onroerendezaakbelasting en bouwleges door de komst van de marinierskazerne. Nu die kazerne er definitief niet komt, hoopt de gemeente gecompenseerd te worden, zo blijkt uit een brief van B&W van Middelburg aan de Provincie. Zie het volledige artikel op de website van de PZC.

28 juni 2020: Akkoord over compensatiepakket
Het kabinet, de provincie Zeeland, gemeente Vlissingen en waterschap Scheldestromen hebben op 28 juni 2020 een bestuurlijk akkoord bereikt over het compensatiepakket dat is opgesteld door speciaal adviseur B. Wientjes.
Meer informatie in het voortgangsrapport Wind in de zeilen.

december 2020: Terrein Marinierskazerne toch geen alternatief voor Trekdijk?
Er blijkt dat wordt uitgegaan van een Justitieel Complex Vlissingen ( JVC ) in een parkachtige omgeving ( Stadslandgoed ) met heel beperkte ruimte voor specifieke bedrijven op het gebied van duurzaamheid.
Zie Visie Stadslandgoed Vlissingen.

Hans van Hal
januari 2021