Nuttige websites en informatie

Middelburg
Toelichting
Restant website dvnieuwland.nl Restant van de begin 2020 vervallen website dvnieuwland.nl
Website www.nieuwsintjoosland.nl Website Dorpsvereniging Nieuw- en Sint Joosland
Statuten dorpsvereniging In 2009 is artikel 3 aangepast om sterker te staan in juridische procedures
Kwaliteitsatlas na herijking De in 2010 herijkte Kwaliteitsatlas, zie pag. 27 over de Trekdijk
Raadsvoorstel vaststelling herijking Kwaliteitsatlas Inclusief Nota Inspraak en Vooroverleg, zie pag. 15/16
Notitie Burgerparticipatie en Wijkgericht werken Notitie uit 2013 met participatieladder; in 2018 opgegaan in PARTICIPATIECODE, de spelregels
Notitie Participeren: Doen en leren! Notitie uit 2017 over burgerparticipatie
Middelburgse Visie Milieu 2019 - 2025 Visie om te komen tot een gezonde duurzame samenleving en leefomgeving
Bestemmingsplan Arnestein Dit betreft de in februari 2013 gewijzigde versie
Actieplan Grondbedrijf Dit plan is 14-12-2015 door de raad vastgesteld. Zie o.a. pag. 9 pt. 8
Evaluatie Actieplan Grondbedrijf Evaluatie met conclusies van april 2019
Markttoets Trekdijk door Ecorys In opdracht van college uitgevoerd om "noodzaak Trekdijk" aan te tonen
Notitie Grondexploitaties 2016 van Commissie BBV Aangescherpte richtlijnen, zie pag. 10 en 24/25. Raad moet exploitatieopzet vaststellen met voornemen van bestemmingswijziging. Alleen opbrengsten komende 10 jaar tellen mee. Anders uiterlijk eind 2019 afwaarderen naar marktwaarde.
Presentatie gevolgen BBV-richtlijnen Presentatie aan de raad over actieplan n.a.v. nieuwe BBV-richtlijnen
Werkprogramma 2018 - 2022 Het coalitieakkoord van LPM, CDA, VVD en SGP na de verkiezingen van 2018. Zie pag. 10, pt. 4.2 en pag. 7 onderaan bij Bedrijventerreinen.
Beantwoording vragen over afwaardering Trekdijk Zie ook pag. 20/21 van verslag commissie Ruimte van 26 februari 2018
Ambtelijke toetsing van alternatieve invulling Trekdijk Zie o.a. hoofdstuk 6/7 over archeologisch onderzoek en verwerking reactie werkgroep
Memo uit 2010 over bedrijventerreinprogramma Het programma is in november 2010 vastgesteld door B&W en de Provincie. Trekdijk maakt er geen deel van uit.
Middelburgse Bedrijvenclub Website MBC. De ledenlijst is in 2019 van de website verwijderd
Onderzoeksrapporten Rekenkamer Zie Reglement van orde van Rekenkamer Kapelle, Middelburg en Vlissingen
Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) Memo aan de raad van 15 augustus 2019 over de mogelijke gevolgen.
Zie ook uitspraak Raad van State en Gebiedsrapportage Westerschelde en Saeftinghe


Raadsinformatiesysteem Middelburg
Toelichting
Raadsinformatiesysteem ( RIS ) Startpagina naar website van RIS
Zoeken in het raadsinformatiesysteem (RIS ) Handige zoekfunctie naar documenten in het RIS. De link zoekt naar Trekdijk.
Zoeken naar verslagen raadspresidium Handige zoekfunctie naar documenten in het RIS. De link zoekt naar verslagen van het raadspresidium.
Zoeken naar schriftelijke vragen aan college Zoekfunctie naar schriftelijke vragen in het RIS. Werkt met diverse zoekfuncties.
Live en achteraf vergaderingen volgen Uitleg met instructiekaart om informatie en het besprokene in vergaderingen te lezen/beluisteren.
Besluitenlijsten B&W Recente besluitenlijsten van vergaderingen van B&W met link naar oudere besluitenlijsten
Ingekomen stukken Per maand of week zijn de ingekomen stukken te raadplegen


Provincie
Toelichting
Vensters op Zeeland (Is inmiddels verwijderd) Een pleidooi uit 2007 om het zicht op het landschap langs de A58 te behouden
Omgevingsplan Zeeland 2006-2012 Zie o.a. pag. 109-114 van hoofdstuk 5.3: "( Overige ) bedrijventereinen"
Prognose bedrijventerreinen 2020 Versie van januari 2020 van STEC-groep met voorlopige en definitieve memo ter toelichting van college Middelburg
Impact coronacrisis bedrijventerreinen Zeeland Een in december 2020 verschenen update op de STEC-vraagraming van januari 2020
Vraagraming bedrijventerreinen Zeeland Vorige versie van juni 2016 van STEC-groep
Bedrijventerreinprogramma Walcheren 2017-2021 Zie uitgebreide toelichting
Behoefteraming bedrijventerreinen 2013-2023 Actualisatie uitgevoerd in opdracht van de provincie door de STEC-groep
Kaart met Zeeuwse bedrijventerreinen Toont de omvang van de terreinen per gemeente. De blauwe terreinen worden beheerd door North Sea Ports
Herstructureringsproramma Bedrijventerreinen Zeeland Vastgesteld door gedeputeerde staten van Zeeland op 30 maart 2010; Trekdijk wordt niet genoemd
Woningmarktafspraken Walcheren 2016-2026 Bevat afspraken t.b.v. goed evenwicht tussen vraag en aanbod, zie ook Actualisatie 2018 en artikel in de PZC.
Omgevingsplan Zeeland 2018 Bevat de hoofdlijnen uit de provinciale beleidsplannen voor de fysieke leefomgeving.
Zeeuwse Milieufederatie ( ZMf ) De ZMf is voor behoud van het natuurlijke landschap ( dus niet onnodig grond opofferen voor een bedrijventerrein) en voor duurzaam opgewekte energie
Omgevingsverordening Zeeland 2018 ( origineel ) en Omgevingsverordening Zeeland 2018 ( actueel ) Bevat de verordeningen m.b.t. provinciale beleidsplannen, zie o.a. pag. 148 artikel 2.3 Bedrijven
Voormalige stortplaatsen in Zeeland Per stortplaats een link met detailinformatie
Middelburg opnieuw onder financieel toezicht Aanleiding en mogelijke consequenties voor begrotingsjaar 2020
Zoekfunctie Trekdijk op website PZC De zoekfunctie levert in februari 2020 al een 100-tal Trekdijk-gerelateerde artikelen


Rijk en overig
Toelichting
www.ruimtelijkeplannen.nl Toont o.a. voor geselecteerde gebieden de geldende bestemming
www.pdok.nl Viewer voor hoogwaardige geodata, op basis van 13 hoofdthema's, zie toelichting
www.kadastralekaart.com Bekijk de kadastrale gegevens van het geselecteerde perceel
Website geluidoverlast van wegen Website van de rijksoverheid over geluidsnormen en mogelijke maatregelen
www.atlasleefomgeving.nl Kan diverse vormen van hinder tonen, zoals geluidoverlast van snelwegen
www.topokaartnederland.nl Topografische Kaart Nederland met nuttige extra functies
Informatie over bezwaar- en beroepsprocedure Hoe bezwaar- en beroep aantekenen tegen een beslissing van de overheid

december 2021
Hans van Hal