Vrachtverkeer en milieucategorie

Op de dorpstafel van 21 november 2019 heb ik, als aanvulling op de toelichting van John de Rijke over milieucategorieŽn, toegevoegd dat we ons misschien meer zorgen moeten maken over de hinder en de veiligheid door extra vrachtverkeer op de Weizichtweg dan een hectare meer of minder bedrijventerrein in categorie 3.1 of 3.2.

Niet voor niets hebben we in onze presentatie op 17 juni 2019 bij de Commissie Ruimte al gewezen op de problemen van een verkeersveilige ontsluiting van de Trekdijk.

Zie het PZC-artikel dat Arnestein een betere plek is en zelfs geld voor de gemeente kan opleveren.
Later kwam het in een artikel in de PZC opnieuw aan de orde. Op een aparte webpagina licht ik het graag nader toe.

Afstanden en milieucategorie
Om de hinder als gevolg van geur, stof, geluid of gevaar binnen aanvaardbare grenzen te houden, dienen bedrijven op voldoende afstand van woonwijken te liggen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten ( VNG ) hanteert hiertoe per milieucategorie richtafstanden, zie tabel.

Voor milieucategorie 3.2 is dat minstens 100 meter voor rustige woonwijken. Voor milieucategorie 3.1. is dat 50 meter.

In het door de raad gekozen adviesscenario 4 is er geen bedrijvigheid voorzien aan de oostkant van het hoogspanningstracť.
Daarmee is de afstand van het bedrijventerrein tot het dorp een stuk groter, zelfs een aantal malen de richtafstand.
Van de bedrijvigheid op de Trekdijk zal in het dorp waarschijnlijk minder merkbaar zijn, dan het oorspronkelijke plan.

Verbetering voor de woning aan de Trekdijk?
De afstand naar de woning van de familie van Sluijs aan de Trekdijk was in het oude plan, scenario 6, ongeveer 100 meter met slechts een smalle groenstrook. De afstand van de woning tot de rand van het bedrijventerrein bij scenario 4 is ongeveer 220 meter, bestaande uit een groene bufferzone en een dijk.

Voor deze bewoners, tevens de meest belanghebbenden van het hele dorp, lijkt scenario 4 dus minder bedreigend. Als het hele bedrijventerrein is bebouwd, zijn de bedrijven, die het dichtst bij genoemde woning komen, hooguit van milieucategorie 3.1.
Dan is sprake van ongeveer 4 tot 5 maal de VNG-richtafstand.

Dat lijkt allemaal minder zorgelijk, maar het doet niets af aan de verkeersveiligheid op de Weizichtweg bij de 2 nieuwe kruispunten, vooral wanneer vrachtverkeer de Weizichtweg opdraait.

Omdat veel raadsleden onbekendheid zijn met milieucategorieŽn is hen per memo een toelichting met voorbeelden gegeven.

Voor meer informatie, zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Milieucategorie.

Voor de milieucategorie van bedrijven op Arnestein zie het in 2013 vastgestelde Bestemmingsplan Arnestein, pagina's 55 t/m 67.

Traditionele, gemengde en moderne bedrijventerreinen
De meeste bedrijven op Arnestein zijn z.g. traditionele bedrijven, zoals logistieke en staalconstructiebedrijven. Dergelijke bedrijven met buitenopslag vallen meestal in milieucategorie 3. Bedrijven van milieucategorie 4 geven meer hinder, vaak is dat geurhinder. De Trekdijk is destijds aangekocht om in de toekomst ruimte te bieden aan traditionele bedrijvigheid tot maximaal milieucategorie 4.

Arnestein is eigenlijk een gemengd bedrijventerrein. De hoogst voorkomende milieucategorie op Arnestein is van het chemisch bedrijf Eastman ( milieucategorie 5 ). Het is een BRZO bedrijf (BRZO = Besluit Risico's Zware Ongevallen) wat activiteiten uitvoert waarbij relatief grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen zijn betrokken. Dit bedrijf hoort eigenlijk thuis in Vlissingen-Oost.
Aan de andere kant zijn er op Arnestein ook kantoorgebouwen van milieucategorie 1 of (groot-)handelsbedrijven van categorie 2, die op een modern bedrijventerrein als de Mortiere niet zouden misstaan. Zelfs wat detailhandelsbedrijven, die eigenlijk in de binnenstad thuishoren. Een modern bedrijventerrein is bedoeld voor bedrijven van hooguit milieucategorie 2. Bovendien gelden er hoge welstandseisen en is buitenopslag niet toegestaan.

Voor de milieucategorie bij verschillende typen bedrijfsactiviteiten, zie de Excel-bestanden op de website van de VNG.

update februari 2022

Hans van Hal