Zwaar verkeer op Weizichtweg

Verkeersmaatregelen Weizichtweg onvoldoende
In het adviesscenario van het college is een gebied van 11 hectaren evenwijdig aan de N254 ( Schroeweg ) bedoeld voor bedrijven tot en met milieucategorie 3.2. Van dit gebied, wat dus het verst van het dorp ligt, is in de eerste fase 5 hectaren bestemd voor logistieke bedrijven. Hoe onwenselijk een transportbedrijf op die locatie ook is, zal de overlast door geur, stof of geluid, gezien de afstand tot het dorp wel meevallen. Onzeker is echter de te verwachten verkeersoverlast en verkeersveiligheid als gevolg van het te verwachten vrachtverkeer over de Weizichtweg tussen het bedrijventerrein en de Schroeweg.

Toen in 2017 bleek dat het college de Trekdijk wilde bestemmen voor logistieke bedrijven werd op schriftelijke vragen van de LPM aan het college het volgende geantwoord:

Het gaat om transportbedrijven, groothandel en andere bedrijven met veel transportbewegingen en opslagcapaciteit: Het is efficiënt voor deze bedrijven om direct aan een snelweg te zijn gevestigd. Er is bij dergelijke bedrijven sprake van veel verkeersbewegingen, er zullen vrachtwagens gestald worden en er zullen loodsen gebouwd worden. De gevolgen voor Nieuwland kunnen wij nu niet kwantificeren.

( Klik hier voor het volledige antwoord op vraag 5 ).

Dat de gevolgen voor Nieuwland nog niet zijn te kwantificeren is echt onzin! De Weizichtweg is in 2008 aangelegd om Nieuwland te ontsluiten en niet voor de ontsluiting van een logistiek bedrijventerrein!

De Weizichtweg is namelijk een relatief smalle weg, waar in zijn korte bestaan al 2 dodelijke ongevallen hebben plaatsgevonden.
De weg werd aangelegd als nieuwe ontsluiting voor Nieuw- en Sint Joosland, omdat de op- en afritten naar de A58 door de komst van de N57 zouden vervallen. Pas later is de Trekdijk door de gemeente aangekocht voor een toekomstig bedrijventerrein. Aanvankelijk werd gedacht het bedrijventerrein direct vanaf de Schroeweg ( N254 ) te ontsluiten. Nu dreigt de Weizichtweg intensief te worden gebruik door zware en lange vrachtwagens met opleggers, die (afval-)containers transporteren en/of andere zware transporten. Voor veilige rotondes is nauwelijks of geen ruimte. Hoe die lange en zware vrachtauto's veilig vanaf het bedrijventerrein de Weizichtweg opdraaien lijkt nog een hele uitdaging. De volgende afbeeldingen laten zien welke gevaarlijke situaties op de Weizichtweg zijn te verwachten.


Waterschap al jaren terug gewezen op onveilige Weizichtweg
Bij herhaling zijn waterschapbestuurders en/of medewerkers uitgenodigd om tijdens het reguliere overleg tussen de gemeente Middelburg en dorpsbewoners de onveiligheid op de Weizichtweg aan te kaarten. Met name om erop aan te dringen maatregelen te nemen, die al in de huidige situatie moeten voorkomen dat weggebruikers in het duister op de bochtige Weizichtweg worden misleid door de koplampen van het verkeer op de naastgelegen A58.

Kosten in de exploitatieopzet lijken de financiële consequenties en onze verkeersveiligheid sterk onderschat
In het hoofdstuk over risico's in de kostensfeer staat slechts:

Uit onderzoek moet blijken of en zo ja welke maatregelen nodig zijn. Het kan zijn dat de kosten, die hieruit voortvloeien, hoger uitvallen dan de aannames die gedaan zijn.

Een veilige ontsluiting voor dergelijk zwaar verkeer naar het bedrijventerrein zou eigenlijk helemaal niet vanaf de nu al krappe turborotondes op de Schroeweg en Weizichtweg moeten gebeuren.

De al eerder tot turborotondes omgebouwde rotondes in de Schroeweg lijken totaal niet berekend op een forse toename van vrachtverkeer. Op deze rotondes heeft lang vrachtverkeer het nu al moeilijk. Laat staan als dergelijke voertuigen frequent via deze rotondes van en naar de Weizichtweg moeten.

Veilige ontsluiting fietsers ook belangrijk
Voor elk scenario is een fietsstructuur noodzakelijk. Ook daarvan is onduidelijk hoe deze op een veilige manier gerealiseerd kan worden. Net als voor het overige verkeer geldt dat iedere ( extra ) afslag of oversteek de Weizichtweg onveiliger maakt, vooral in de buurt van de lange onoverzichtelijke bocht noordoostelijk van het plangebied.

N.B.
Al in 2013 had het college als antwoord op schriftelijke vragen toegezegd dat er in overleg met de inwoners aandacht zou zijn voor de verkeersveiligheid, met name op de Weizichtweg. Er was zelfs toegezegd om met een klankbordgroep afspraken te maken over:
- maatregelen ter voorkoming van sluipverkeer
- landschappelijke inpassing
- verkeersveiligheid van met name de Weizichtweg

Overigens ging het destijds nog om een gewoon traditioneel bedrijventerrein. Er was geen sprake van veel verkeersbewegingen door zwaar vrachtverkeer van transportbedrijven. Het zou vooral gaan om personenauto's of busjes en af en toe een vrachtwagen. Daarvoor moest de relatief smalle Weizichtweg al worden aangepast.
Zie pag. 5 van het verslag van het verslag van raadscommissie Ruimte van 2 september 2013. Uit de antwoorden van wethouder Aalberts blijkt dat de Trekdijk was bestemd voor traditionele bedrijven, waarvoor de Weizichtweg al diende te worden aangepast. Bovendien was sprake van de randvoorwaarde "selectieve gronduitgifte". Bij te weinig medewerkers wordt er niet verkocht. De huidige plannen betekenen juist veel ruimtebeslag en weinig werknemers en juist relatief veel vrachtverkeer.

Hans van Hal
februari 2022