Misleidend raadsvoorstel?Raadsvoorstel al of niet misleidend
In onze presentatie/toelichting als werkgroep Trekdijk, voorafgaand aan de commissievergadering van 4 november jl., noemde ik het 22 januari 2018 behandelde raadsvoorstel "Vaststellen exploitatieopzet Trekdijk" misleidend.
Dit kwam bij raadslid Willemien Treurniet van de ChristenUnie ( en wellicht ook anderen ) "niet heel plezierig over, maar dat had ze misschien verkeerd begrepen". Mede gezien de relatie met het 14 november 2019 te behandelen raadsvoorstel over het adviesscenario Trekdijk, wil ik dit nader toelichten en ga nog een stapje verder.

1. Waarom misleidend
In het openbare raadsvoorstel Vaststellen Exploitatieopzet Trekdijk staat letterlijk: "De verwachte opbrengsten uit de grondexploitatie zijn hoger dan de verwachte kosten. De kosten worden dus gedekt uit de opbrengsten".
Je kunt niet van alle raadsleden verwachten dat ze altijd in de gelegenheid zijn de geheime financiële bijlagen met detailinformatie tot aan de laatste letter door te nemen. Raadsleden moeten kunnen vertrouwen op deze informatie.
De zin "De kosten worden dus gedekt uit de opbrengsten" moedigt de raadsleden niet aan om uit te zoeken of er wellicht achterin de geheime stukken nog "addertjes onder het gras" zitten.
Deze zijn er echter wel degelijk. Daarvoor moet je in de geheime exploitatieopzet inderdaad naar het eind van de laatste tekstpagina. Dan blijkt dat er sprake is van meerdere forse risico's: Zowel t.g.v. hogere dan begrote kosten om de Trekdijk te ontwikkelen tot bedrijventerrein. Maar ook risico's als de plannen niet ( volledig ) kunnen worden uitgevoerd om politieke, planologische redenen of door marktrisico's. Overigens zonder dat de financiële impact van deze risico's wordt aangegeven.
Bovendien staat er in de geheime stukken: "Voor de eerste 5 ha zal een directe bouwtitel mogelijk worden gemaakt" en "Voor de resterende gronden zal een wijzigingsbevoegdheid worden opgenomen".
Dit betekent dat het college voor de resterende hectaren de raad niet eens hoeft te raadplegen!
Willemien had het dus goed begrepen. Doordat dit nogal verstopt was in de geheime exploitatieopzet, vind ik het raadsvoorstel zelfs buitengewoon misleidend. Meer hierover zie: verstopte financiële risico's. Overigens heb ik niet gezegd dat dit bewust is gebeurd, hoewel je daar ook best over mag twijfelen. Zie bij Pt. 2. en 3.

2. Is bovendien de democratische besluitvorming niet in ernstige mate gehinderd?
Door deze risico's slechts in de geheime stukken te noemen, ontneem je de raad in de openbare raadsvergadering de mogelijkheid hierover te debatteren en de verantwoordelijke wethouder erover te bevragen. Met name over de mate van de risico's en de financiële impact. Ook aan ons, als belanghebbende zeer betrokken inwoners, is deze belangrijke informatie onthouden.
Wij volgen het Trekdijk-dossier al jaren nauwgezet en zijn vaak beter op de hoogte dan raadsleden. Het ontnam ons dus de mogelijkheid om de raadsleden er op te wijzen hoe groot volgens ons de risico's zijn en welke financiële impact deze kunnen hebben en hoe hierover het college het beste te bevragen. Wanneer dat wel mogelijk was geweest had de raad op 22 januari 2018 mogelijk een ander besluit genomen!

3. Heeft het college dit wel of niet bewust gedaan?
Waarom is in het openbare raadsvoorstel niet vermeld op hoeveel hectaren het raadsvoorstel betrekking heeft? Het ging namelijk om 18 ha. Waarom was dit geheim? In het bedrijventerreinprogramma was namelijk slechts 5 ha Trekdijk opgenomen. Dat de exploitatieopzet op 18 ha bedrijventerrein betrekking had, zou ongetwijfeld verbazing hebben gewekt bij buurgemeente Vlissingen. Zelfs 5 ha lag daar al zeer gevoelig. Mochten zij dit niet weten?
En waarom is uit het openbare raadsvoorstel weggelaten dat er diverse financiële risico's zijn en dat er een wijzigingsbevoegdheid voor de resterende gronden wordt opgenomen. Is dat om te voorkomen dat het college lastige vragen van de raadsleden wilde voorkomen? Deze in het openbare raadsvoorstel weggelaten informatie is toch niet vertrouwelijk of bedrijfsgevoelig, waar vaak mee geschermd wordt? Het college heeft heel wat uit te leggen!
Als de noodzaak van deze geheime informatie niet kan worden aangetoond, heeft het college dan de democratische besluitvorming niet in ernstige mate gehinderd?

Tot slot
Eigenlijk verklaart bovenstaande waarom wijlen wethouder Cees Lodder geen steun vond bij zijn collega-wethouders uit de vorige coalitie om het Participatieteam, zelfs niet onder embargo, inzage in de geheime exploitatieopzet te geven. Onze argwaan met betrekking tot de exploitatieopzet was bij het college bekend. Deze is na het inzien van de aanvankelijk geheime exploitatieopzet alleen maar bevestigd. Zie onze uitgebreide Analyse exploitatieopzet Trekdijk, waar we gedetailleerd op de risico's ingaan.

update december 2019

Hans van Hal
Werkgroep Trekdijk