Het participatieproces

In het participatieteam Trekdijk ( PT ) zijn zowel de inwoners van Nieuw- en Sint Joosland als de Middelburgse Bedrijvenclub (MBC) vertegenwoordigd. Het PT wordt ondersteund door Johan Padmos die, als projectbegeleider, de vergaderingen voorzit. Ook heeft de gemeente een communicatieadviseur en een notulist beschikbaar gesteld.

Namens Nieuwland zijn John de Rijke, Hans van Hal en juridisch adviseur Ron Thiry door de werkgroep Trekdijk afgevaardigd.
De MBC is vertegenwoordigd door hun voorzitter Bram van Stel en diens broer Hans. Meestal is alleen Hans aanwezig.
De wijk Mortiere heeft te kennen gegeven dat zij zich door de werkgroep Trekdijk afdoende achten vertegenwoordigd.

Het PT heeft vanaf september 2018 vrijwel wekelijks vergaderd in het stadskantoor.
Het streven was om uiterlijk 1 september 2019 met één of meer hoogwaardige invullingen voor de Trekdijk te komen.

Dat werd uiteindelijk 1 maand later, waarna de raad hierover op 14 november 2019 een beslissing heeft genomen. Zie raadsbesluit.
  
Het participatieteam in februari 2019:
Staand van links naar rechts Ron Thiry, Hans van Hal, MBC-vertegenwoordiger Hans van Stel en communicatieadviseur Trude Northolt
Vooraan: Notulist Eva Beekman, projectbegeleider Johan Padmos en John de Rijke.

De volgende raadsstukken hebben betrekking op de aanpak en voortgang van het participatieproces Trekdijk.

Raadsstukken participatieproces
14 mei 2018 Het coalitieakkoord van LPM, CDA, VVD en SGP
oktober 2018 PARTICIPATIECODE met 13 spelregels Versie 4.4
4 oktober 2018 Nota voor B&W met kaders + toelichting over participatie
9 oktober 2018 Memo actieve informatie met o.a. 9 vastgestelde uitgangspunten
25 oktober 2018 Antwoord college op schriftelijke vragen D66
9 november 2018 Toelichting raadsvoorstel over hoogte krediet € 52.000 t.b.v. participatieteam
12 november 2018 Raadsvoorstel krediet voor participatie over Trekdijk
12 november 2018 Afgewezen amendement ChristenUnie, D66 en PvdA met voorwaarden t.a.v. te verstrekken krediet
12 november 2018 Afgewezen amendement SGP over hoogte krediet
20 december 2018 Plan van Aanpak ( definitief ) met werkwijze participatieteam
21 december 2018 Memo raad over gereedkomen Plan van Aanpak
januari 2019 Convenant, Participatiecode, Communicatieplan en geheimhoudingsverklaring
18 februari 2019 Eerste presentatie aan commissie Ruimte
26 februari 2019 Ontvangst rapport verkennend archeologisch onderzoek met proefboringen
28 februari 2019 Motie verstrekken exploitatieopzet Trekdijk aan Participatieteam
7 maart 2019 Memo over verstrekken exploitatieopzet
11 april 2019 Motie van afkeuring college over informatievoorziening Trekdijk
11 april 2019 Reactie college n.a.v. motie van afkeuring
april 2019 Vlekkenplannen van 2 scenario's werkgroep en het scenario bedrijventerrein van de MBC
7 mei 2019 Memo actieve informatie aankondiging presentatie vlekkenplannen
13 mei 2019 Presentatie aan commissie Ruimte
17 juni 2019 Presentatie door werkgroep over exploitatieopzet aan commissie Ruimte
eind juni 2019 Ontvangst door PT van ambtelijke toetsing + verwerking reactie werkgroep
15 augustus 2019 Memo update dossier Trekdijk en zienswijze van werkgroep Trekdijk.
20 september 2019 Memo actieve informatie: College komt met adviesscenario
22 oktober 2019 Persbericht van college over adviesscenario
22 oktober 2019 Persbericht van de werkgroep over adviesscenario
4 november 2019 Presentatie aan commissie Ruimte en de "geheime" risico's van het raadsvoorstel van 22 januari 2018.
4 november 2019 Schriftelijke vragen D66 over vermeende belangstelling bedrijven voor de Trekdijk
14 november 2019 Alle raadsstukken van beslissende raadsvergadering over resultaat participatie
17 maart 2020 Memo college: Plan van aanpak evaluatie participatiebeleid

april 2020
Hans van Hal