Waarom deze website?

      
Waarom deze website?

Omdat ik al jaren strijdt tegen het onnodig opofferen van een stuk landbouwgrond aan de Trekdijk voor een bedrijventerrein. Bovendien heb ik me zo verbaasd over de soms bedenkelijke besluitvorming, dat ik besloot dit vast te leggen, zodat deze informatie ook voor anderen toegankelijk is.

Tot dusver via openbare en verborgen ( niet via het menu toegankelijke ) pagina's van website www.dvnieuwland.nl van de dorpsvereniging van Nieuw- en Sint Joosland.

Maar deze verdwijnt begin 2020 door de komst van een nieuwe website www.nieuwsintjoosland.nl, die zich er niet toe leent deze informatie overzichtelijk weer te geven.

         

Waarom niet via Facebook?
Een Facebook-pagina als HOUD DE TREKDIJK GROEN heeft zeker een nuttige functie, maar ook Facebook vind ik als informatiebron ongeschikt. Onvoldoende gestructureerd, waardoor lastig om informatie terug te vinden.
Ik ben overigens bewust niet actief op Facebook. Temeer omdat ik namens de werkgroep Trekdijk deel uit maak van het Participatieteam Trekdijk. Omdat mijn persoonlijke mening zou kunnen afwijken van een standpunt wat ik verdedig binnen het Participatieteam, kan dat een openlijke discussies bemoeilijken. Vooral met lieden, die niet gehinderd worden door enige achtergrondkennis van dit dossier.

De Trekdijk vanaf 2008 in het kort


Dure aankoop Trekdijk om Vlissingen te slim af te zijn?
Eind 2008, op het hoogtepunt van de financiŽle crisis, stond Middelburg er financieel al niet best voor. Toch werd de raad onder grote druk gezet om overhaast te besluiten tot een dure aankoop van de Trekdijk voor een toekomstig traditioneel bedrijventerrein.
Dit besluit kwam niet alleen voor de inwoners van het door industrie en snelwegen al zo ingesloten Nieuw- en Sint Joosland onverwacht. Ook Vlissingen en de Provincie werden onaangenaam verrast. Juist aan die kant van de A58 had Vlissingen nog volop ruimte en plannen. Is het een riskante miljoeneninvestering waard om te voorkomen dat een bedrijf zich niet in Middelburg, maar enkele kilometers verderop in de gemeente Vlissingen zou vestigen?

Ook voordelen voor Nieuwland?
De verantwoordelijk wethouder stelde het bestuur van de dorpsvereniging van Nieuw- en Sint Joosland gerust: Nieuwland zou hier juist van profiteren met honderden extra banen naast de deur. Het ging om een traditioneel bedrijventerrein met weinig hinder wat bovendien mooi groen zou worden ingepast. Als de grond in handen van een projectontwikkelaar zou vallen, moest je dat maar afwachten. Dan was misschien vooral overlast te verwachten.

MBC gaarne bereid college te steunen?
Het lijkt erop dat bij herhaling de Middelburgse Bedrijvenclub ( MBC ) door het college is aangespoord om de noodzaak van de Trekdijk te bepleiten. Zoals eind 2008 toen op het hoogtepunt van de financiŽle crisis steeds meer bedrijven werktijdverkorting aanvroegen, maar de MBC beweerde dat bedrijven schreeuwden om ruimte. Maar zeker in 2013 toen, ondanks de fors opgelopen leegstand op Arnestein, zelfs tegen de gemaakte afspraken met Vlissingen in, het college tevergeefs probeerde de voorbereiding van een bestemmingsplanwijziging van de Trekdijk in gang te zetten. De MBC was gaarne bereid om op verzoek van het college te bevestigen dat ze nog steeds achter de ontwikkeling van de Trekdijk stond. Dit tot ergernis van het gemeentebestuur van Vlissingen en de Vlissingse bedrijvenclub.

2014: Na verkiezingen blijft LPM mede door Trekdijk-standpunt buiten de coalitie
Dat in 2013 de voorbereiding van de bestemmingsplanwijziging niet lukte, kwam omdat coalitiepartij LPM het college weigerde te steunen. Dit heeft er zeker toe bijgedragen dat na de verkiezingen van 2014, de LPM als grootste partij, door CDA, PvdA en VVD buiten de coalitie werd gehouden. De LPM werd ingeruild voor SGP en ChristenUnie. Een kostbare oplossing voor de armlastige gemeente, want beide partijen claimden een wethouder.

Als coalitiepartij staakt ChristenUnie steun voor groene Trekdijk
Blijkbaar als tegenprestatie moest de ChristenUnie, die zich vanaf het begin altijd fel tegen het bedrijventerrein had verzet, dit standpunt loslaten. Met het excuus dat door de aangescherpte BBV-richtlijnen Middelburg in de financiŽle afgrond zou geraken als de zo duur aangekochte Trekdijk voor de veel lagere landbouwwaarde in de boeken moet. Extra wrang was dat afboeken naar landbouwwaarde volgens de ChristenUnie wel zou kunnen voor de Cleene Hooge.

2017: Trekdijk op bedenkelijke wijze in bedrijventerreinprogramma
Ondertussen was het Middelburg in 2017 gelukt na jarenlang geruzie met Vlissingen over de Trekdijk om, ondanks voldoende aanbod aan bedrijventerrein in de regio, 5 hectare Trekdijk als complementair aanbod op te nemen in het bedrijventerreinprogramma.
Overigens kwam dit op bedenkelijke wijze met steun van GS en grote tegenzin van Vlissingen tot stand. Nog voor de afgesproken raadpleging van de raad in Vlissingen, had het college van GS het concept bedrijventerreinprogramma al vastgesteld.
De 5 hectaren Trekdijk werd uitsluitend bestemd voor onaantrekkelijke grote logistieke bedrijven tot een hoge milieucategorie.
Maar hiermee had het college een belangrijke en noodzakelijke stap gezet om afwaarderen van de Trekdijk te voorkomen.

PvdA in moeilijk parket; wil met motie van 3 juli 2017 geen besluit voor de verkiezingen
Dat het college, buiten de raad om, afspraken had gemaakt over een heel andere categorie bedrijven met nauwelijks werkgelegenheid, had de PvdA nooit gewild. Tot ergernis van de andere coalitiepartijen dienden ze 3 juli 2017 samen met de oppositie een motie in, om ruim de tijd te nemen ( tot januari 2018 ) om andere invullingen en andere locaties te onderzoeken en deze pas na relevant overleg met de buurgemeenten en provincie aan de raad voor te leggen. Door aannemen van deze motie zou een besluit over de Trekdijk worden uitgesteld tot na de verkiezingen van 2018. Overigens werd deze motie ook gesteund door een CDA-er, die zich niet kon verenigen met het partijstandpunt en zich terugtrok voor de raadsverkiezingen van 2018. Bijzonder was dat het college van Vlissingen naast het afwijzen van de Trekdijk door de eigen raad vooral het aannemen van deze motie in Middelburg als hoofdargument gebruikt om geen instemming te verlenen met de Trekdijk in het bedrijventerreinprogramma.

Waarom weigert college motie uit te voeren?
Het college weigerde de motie van 3 juli uit te voeren. Hoewel de reactie per memo pas op 18 juli naar buiten kwam, zou deze al op 6 juli zijn opgesteld. Dus voordat ook maar enig overleg met de buurgemeenten en provincie had kunnen plaatsvinden. Dat werd verzuimd omdat alle alternatieve mogelijkheden al eerder waren onderzocht. De weigering van het college had ongetwijfeld te maken met het feit dat de accountant al meteen was geÔnformeerd over het ( bedenkelijke ) akkoord met de Trekdijk.
Overigens zou in 2019 dit op 6 juli gedateerde bericht nog tot een motie van afkeuring van het college leiden.

PvdA akkoord mits minimaal 25 werknemers per hectare en alsnog milieucategorie 4.1
Vlak voor de verkiezingen besloot de coalitie, dus ook de gehele PvdA-fractie, onder grote druk van het college met uitzondering van de dissidente CDA-er om in te stemmen met de exploitatieopzet Trekdijk. Om het gezicht te redden had de PvdA samen met de ChristenUnie een amendement ingediend om o.a.
- In het bestemmingsplan een werkgelegenheidsnorm van minimaal 25 werknemers per ha op te nemen.
- Geen bedrijven in milieucategorie 4.1 of hoger toe te staan.
Maar onder druk van het college werd dit laatste gewijzigd in "geen bedrijven hoger dan milieucategorie 4.1".
Ondanks de manier waarop naar een positief exploitatieresultaat was gerekend, was Middelburg voorlopig gered. Hoewel slechts 5 hectaren Trekdijk als bedrijventerrein was "afgesproken", was volgens de verantwoordelijk wethouder met het vaststellen van de exploitatieopzet afwaarderen van de Trekdijk niet meer aan de orde. Voor ons is het een raadsel waarom de gemeentelijke accountant met zo'n rooskleurige exploitatieopzet in zou stemmen ( Zie onze Analyse exploitatieopzet Trekdijk ).
Maar onze hoop om vanaf de Weizichtweg een weids uitzicht over een groene Trekdijk te behouden, was hiermee voorgoed vervlogen!

2018: PvdA verliest in de verkiezingen voor 2e keer op rij. LPM bedingt als grote winnaar een participatieproces
Nadat de PvdA voor de tweede keer op rij een verkiezingsnederlaag leed, kwam de LPM inplaats van PvdA en ChristenUnie in de coalitie. De LPM zag kans in het coalitieakkoord op te nemen dat betrokkenen via participatie in de gelegenheid werden gesteld om met ideeen voor een hoogwaardige invulling van de Trekdijk te komen. Waarbij met het oog op het woon- en leefgenot van omwonenden wellicht ook financiŽle ruimte zou kunnen worden ingezet.
Omdat de PvdA hier weinig waarde aan hechtte werd de LPM door de PvdA in hun partijblad Rode Jet al bij voorbaat van kiezersbedrog over de Trekdijk beschuldigd.

2019: Motie van afkeuring college
Het vorige college, waar ook een PvdA-wethouder deel van uit maakte, had in de vorige raadsperiode laten weten dat alle alternatieve invullingen voor de Trekdijk al waren onderzocht.
Dat nu toch via participatie een onderzoek naar alternatieve invullingen mogelijk werd, was voor PvdA en ChristenUnie aanleiding om tegen deze tegenstrijdigheid samen met de andere oppositiepartijen een kansloze motie van afkeuring tegen het college in te dienen. Uit de reactie hierop van het college blijkt dat de pas aangestelde LPM-wethouder hiervoor zelfs het boetekleed moest aantrekken. Ze had de toelichting in een memo van 7 maart anders moeten formuleren. Uiteraard kon en wilde de LPM-fractie deze motie dan ook niet steunen en daarmee hun eigen wethouder afvallen.

Maar uiteindelijk was het de LPM die nu ook als coalitiepartij de nek uitstak, en kans zag om in lijn met de aangekondigde strategie, het oude door de PvdA gesteunde plan in te ruilen voor een aanmerkelijk minder bedreigend adviesscenario.
Met als gevolg dat juist de partij, die verantwoordelijk was voor het raadsbesluit van 22 januari 2018 het hardst schreeuwde dat er met hun steun veel meer in had gezeten.

Zoals me al eerder opviel, is het standpunt van dezelfde partij in de coalitie soms radicaal anders dan in de oppositie!

Iets voor Rekenkamer en/of zwartboek?
Voor de Rekenkamer spelen de volgende criteria een rol bij de onderwerpselectie:
  • Maatschappelijke relevantie;
  • Het onderwerp dient een (potentieel) leereffect te hebben;
  • Financieel, organisatorisch of bestuurlijk belang;
  • Twijfel over de kwaliteit van de informatievoorziening aan de Raad;
  • Twijfel over de doeltreffendheid, de doelmatigheid en/of de rechtmatigheid;
  • Het onderzoek dient een toegevoegde waarde te hebben.
Het dossier Trekdijk lijkt dus een schoolvoorbeeld voor de Rekenkamer.
Sowieso lijkt het dossier Trekdijk een zwartboek waard. Eigenlijk is deze website daar al een aanzet toe.

januari 2020

Hans van Hal, beheerder van deze website
Lid van de werkgroep Trekdijk


Reageren kan via: