Bezwaar- en beroepsprocedure

1. Inspraakreactie
Voorafgaand aan het ontwerpbestemmingsplan, heeft de gemeente Middelburg vanaf 1 maart 2021 een voorontwerpbestemmingsplan Trekdijk ter inzage gelegd. Hoewel het geen juridische status heeft, heeft de dorpsvereniging/werkgroep Trekdijk hiertegen op 26 april via een inspraakreactie hun bezwaren aan het college kenbaar gemaakt.
Ook de Zeeuwse Milieufederatie ( ZMf ) en Stichting Tuin van Zeeland hebben een inspraakreactie ingediend.
Totaal zijn 4 inspraakreacties en 7 vooroverlegreacties ingediend.
De Provincie Zeeland heeft er in hun vooroverlegreactie o.a. op gewezen dat de Provincie er op rekent dat, vr het ontwerpbestemmingsplan ter inzage wordt gelegd, het regionaal bedrijventerreinprogramma is geactualiseerd.

Op 24 juni komt het college met het commentaar op de ontvangen reacties.
Op pagina 30 t/m 32 staat het commentaar en conclusie van het college op onze inspraakreactie:
De ingediende vooroverlegreactie van de Dorpsvereniging Nieuw- en Sint Joosland en Werkgroep Trekdijk leidt niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan.

2. Zienswijze
Vanaf donderdag 24 juni tot en met 4 augustus 2021 lag het ontwerpbestemmingsplan Trekdijk ter inzage.

Op 3 augustus zijn namens de dorpsvereniging en de werkgroep Trekdijk zienswijzen ingediend bij de raad van Middelburg.
De brief met bijlagen is als ingekomen stuk opgenomen in het raadsinformatiesysteem. ( Tevens te bekijken via de webversie ).
Uit het rapport beantwoording zienswijzen blijkt dat er totaal 5 zienswijzen zijn ingediend, o.a. ook namens de afdeling Zeeuwse Eilanden van Velt ( Vereniging Ecologisch Leven en Tuinieren ) en door de ZMf ( Zeeuwse Milieufederatie ). De door de dorpsvereniging/werkgroep en Velt ingediende zienswijzen hebben niet en die van de andere 3 indieners slechts tot enkele beperkte aanpassingen van het bestemmingsplan geleid.

3. Beroep ingediend bij de Raad van State
Op 11 november 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met een geamendeerd ontwerpbestemmingsplan Trekdijk. Zie de aanpassingen vanaf pag. 18, agendapunt 17 in de besluitenlijst.

Vanaf donderdag 16 december 2021 tot en met woensdag 26 januari 2022 lagen de documenten met betrekking tot het door de gemeenteraad geamendeerde bestemmingsplan Trekdijk ter inzage. Het dossier bestaat uit:

Vastgestelde bestemmingsplan, toegelicht in 6 hoofdstukken.
Vaststellingsbesluit. Hier worden o.a. de door de raad besloten aanpassingen genoemd.
Bijlagen bij toelichting
Regels
Bijlagen bij de regels
Kaart

Voor zover ons bekend hebben 4 instanties, te weten de dorpsvereniging/werkgroep Trekdijk, een aanwonende aan de Trekdijk, de Zeeuwse Milieufederatie en de Provincie Zeeland beroep aangetekend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

De Provincie heeft dit alsnog op de valreep gedaan, omdat niet aan de eis is voldaan dat er besluitvorming heeft plaatsgevonden over het nieuwe bedrijventerreinprogramma 2022-2026. Daardoor is het bestemmingsplan niet in overeenstemming met de provinciale Omgevingsverordening, wat een schending inhoudt van het provinciaal belang.

Naar aanleiding hiervan is op 1 april 2021 door Van Leeuwen Advies namens de dorpsvereniging/werkgroep en een aanwonende van de Trekdijk de gemeenteraad van Middelburg verzocht om het in november 2021 genomen besluit over het bestemmingsplan in te trekken.

De brief leidde tot schriftelijke vragen van SP en D66 , die werden behandeld in de commissie Ruimte van 11 april.

In de raadsvergadering van 21 april is door de SP-fractie een motie ingediend om hierover advies bij de huisadvocaat van de gemeente in te winnen. Deze motie is met 13 stemmen voor en 16 stemmen tegen verworpen. Merkwaardigerwijs steunde oppositiepartij ChristenUnie de oude coalitie, anders was de motie aangenomen.

Wordt vervolgd.

Update april 2022
Hans van Hal