Bezwaar- en beroepsprocedure

1. Inspraakreactie
Voorafgaand aan het ontwerpbestemmingsplan, heeft de gemeente Middelburg vanaf 1 maart 2021 een voorontwerpbestemmingsplan Trekdijk ter inzage gelegd. Hoewel het geen juridische status heeft, heeft de dorpsvereniging/werkgroep Trekdijk hiertegen op 26 april via een inspraakreactie hun bezwaren aan het college kenbaar gemaakt.
Ook de Zeeuwse Milieufederatie ( ZMf ) en Stichting Tuin van Zeeland hebben een inspraakreactie ingediend.
Totaal zijn 4 inspraakreacties en 7 vooroverlegreacties ingediend.

Belangrijk: De Provincie Zeeland heeft er in hun vooroverlegreactie o.a. op gewezen dat de Provincie er op rekent dat, vˇˇr het ontwerpbestemmingsplan ter inzage wordt gelegd, het regionaal bedrijventerreinprogramma is geactualiseerd. De raad heeft echter het bestemmingsplan al daarvoor ter inzage gelegd en zelfs vastgesteld.

Op 24 juni komt het college met het commentaar op de ontvangen reacties.
Op pagina 30 t/m 32 staat het commentaar en conclusie van het college op onze inspraakreactie:
De ingediende vooroverlegreactie van de Dorpsvereniging Nieuw- en Sint Joosland en Werkgroep Trekdijk leidt niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan.

2. Zienswijze
Vanaf donderdag 24 juni tot en met 4 augustus 2021 lag het ontwerpbestemmingsplan Trekdijk ter inzage.

Op 3 augustus zijn namens de dorpsvereniging en de werkgroep Trekdijk zienswijzen ingediend bij de raad van Middelburg.
De brief met bijlagen is als ingekomen stuk opgenomen in het raadsinformatiesysteem. ( Tevens te bekijken via de webversie ).
Uit het rapport beantwoording zienswijzen blijkt dat er totaal 5 zienswijzen zijn ingediend, o.a. ook namens de afdeling Zeeuwse Eilanden van Velt ( Vereniging Ecologisch Leven en Tuinieren ) en door de ZMf ( Zeeuwse Milieufederatie ). De door de dorpsvereniging/werkgroep en Velt ingediende zienswijzen hebben niet en die van de andere 3 indieners slechts tot enkele beperkte aanpassingen van het bestemmingsplan geleid.

3. Beroep ingediend bij de Raad van State
Op 11 november 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met een geamendeerd ontwerpbestemmingsplan Trekdijk. Zie de aanpassingen vanaf pag. 18, agendapunt 17 in de besluitenlijst.

Vanaf donderdag 16 december 2021 tot en met woensdag 26 januari 2022 lagen de documenten met betrekking tot het door de gemeenteraad geamendeerde bestemmingsplan Trekdijk ter inzage. Het dossier bestaat uit:

Vastgestelde bestemmingsplan, toegelicht in 6 hoofdstukken.
Vaststellingsbesluit. Hier worden o.a. de door de raad besloten aanpassingen genoemd.
Bijlagen bij toelichting
Regels
Bijlagen bij de regels
Kaart

Voor zover ons bekend hebben 4 instanties, te weten de dorpsvereniging/werkgroep Trekdijk, een aanwonende aan de Trekdijk, de Zeeuwse Milieufederatie en de Provincie Zeeland beroep aangetekend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het namens de werkgroep Trekdijk en de dorpsvereniging ingediende beroep, zie: beroep bij Raad van State.

Waarom het beroep van de Provincie?
Het door de Provincie ingediende beroep is alsnog op de valreep gedaan, omdat niet aan de eis is voldaan dat er besluitvorming heeft plaatsgevonden over het nieuwe regionale bedrijventerreinprogramma 2022-2026. Daardoor is het bestemmingsplan niet in overeenstemming met de provinciale Omgevingsverordening, wat een schending inhoudt van het provinciaal belang.

Naar aanleiding hiervan is op 1 april 2022 door Van Leeuwen Advies namens de dorpsvereniging/werkgroep en een aanwonende van de Trekdijk de gemeenteraad van Middelburg verzocht om het in november 2021 genomen besluit over het bestemmingsplan in te trekken. Tevens is de Raad van State verzocht om het beroep versneld via een buitenzitting zaak af te handelen.

De brief aan de raad leidde tot schriftelijke vragen van SP en D66, die werden behandeld in de commissie Ruimte van 11 april.

In de raadsvergadering van 21 april is door de SP-fractie een motie ingediend om hierover advies bij de huisadvocaat van de gemeente in te winnen. Deze motie is met 13 stemmen voor en 16 stemmen tegen verworpen. Merkwaardigerwijs steunde oppositiepartij ChristenUnie de oude coalitie, anders was de motie aangenomen.

4. Behandeling beroepzaak bij de Raad van State op 3 februari 2023

Enkele belangrijke stukken die op de beroepzaak betrekking hebben:
( Voor het gemak worden de stukken namens de dorpsvereniging/werkgroep Trekdijk en bewoner dhr. van Sluijs, "namens de inwoners" genoemd.)

-1- 18 januari 2023 heeft GS besloten dat ze het beroep tegen het bestemmingsplan Trekdijk intrekt omdat overeenstemming is bereikt tussen de Walcherse gemeenten over het bedrijventerreinprogramma Walcheren 2022-2026. Overigens werd dit bericht pas na de vergadering van GS van 31 januari 2023 bekend gemaakt.
-2- Het verweerschrift namens de gemeenteraad van Middelburg van 13 januari 2023. Dan pas blijkt dat dit vanaf pag. 24 een update bevat van 27 juni 2022 van het door de Antea-groep uitgevoerde stikstofonderzoek. Het rapport wat deel uitmaakte van het bestemmingsplan was van 29 juni 2021.
-3- Brief namens de inwoners van 20 januari 2023, dat pas op 13 januari jl. een op 27 juni 2022 gedateerd rapport van Antea is ontvangen, wat dus al meer dan een half jaar bekend was bij de gemeenteraad.
-4- Vervolgbrief van 23 januari 2023 namens de inwoners met het commentaar op het verweerschrift van de gemeente.
-5- Een brief ( memorie ) van de ZMf van 23 januari.

De uitspraak wordt pas na minimaal 6 weken verwacht.

28 februari 2023: Memo aan gemeenteraad over procedure bestemmingsplan Trekdijk
Naar aanleiding van het verloop van de zitting bij de Raad van State heeft het college de raad per memo ge´nformeerd over de stand van zaken en welke stappen het college zal zetten. In de memo staat o.a. dat de advocaat van de gemeente aan de Raad van State heeft gevraagd om de bestuurlijke lus toe te passen. In dat geval is sprake van een tussenuitspraak waarbij de gemeente de gelegenheid krijgt het besluit over het bestemmingsplan te herstellen op een wijze die de Raad van State aandraagt. Op het herstelde besluit kunnen belanghebbenden opnieuw beroep instellen.

1 maart 2023: Bezwaar aangetekend bij college van GS tegen intrekken beroep
Naar aanleiding van hetgeen tijdens de beroepszaak naar voren is gebracht, is namens de inwoners bezwaar aangetekend tegen het besluit van het college van GS om alsnog in te stemmen met het bedrijventerreinprogramma Walcheren 2022-2026 en daarom het beroep tegen het bestemmingsplan Trekdijk heeft ingetrokken.

14 maart 2023: GS neemt ontwerpbesluit ontheffing Wet natuurbescherming Trekdijk
Gedeputeerde Staten zijn voornemens een ontheffing Wet natuurbescherming te verlenen aan de gemeente Middelburg voor het vernietigen van verblijfplaatsen van haas, konijn, wezel, bunzing, hermelijn, steenmarter, kerkuil en huismus.
Met de ontheffing kan agrarisch gebied bouwrijp worden gemaakt voor de ontwikkeling van bedrijventerrein de Trekdijk in Nieuw- en Sint Joosland. Het ontwerpbesluit ligt van 15 maart tot en met 26 april 2023 ter inzage in het provinciehuis in Middelburg en is in te zien op afspraak.

Dit ontwerpbesluit is opgenomen in de besluitenlijst vergadering GS van 14 maart.

Het is merkwaardig dat dit besluit de dag voor de verkiezing van provinciale staten is genomen, temeer daar er nog geen uitspraak is van de Raad van State over de lopende beroepszaak.

5 april 2023:
RAAD VAN STATE: PLAN BEDRIJVENTERREIN TREKDIJK KLOPT NIET EN WIJST HET PLAN AF

Klik hier voor de volledige uitspraak.
Zie ook het artikel op de website van de PZC.

De Raad van State heeft met zijn uitspraak ons en de ZMf grotendeels in het gelijk gesteld. Niet alleen bleek er op Walcheren helemaal geen behoefte was een het beoogde bedrijventerrein Trekdijk. Bovendien klopten de stikstofberekeningen niet en het bestemmingsplan was in strijd met artikel 2.3 lid 3a van de Provinciale Omgevingsverordening.
Over het behaalde succes heeft ZMf op hun website een artikel geplaatst.
Overigens blijkt dat per 1 april 2023 de Omgevingsverordening is gewijzigd, waaronder artikel 2.3 lid 3a.

7 april 2023:
Het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland had volgens ons niet met het bedrijventerreinprogramma Walcheren 2022-2026 mogen instemmen. Door de Raad van State zijn we in het gelijk gesteld dat het daarin opgenomen bedrijventerrein Trekdijk in strijd was met de Provinciale Omgevingsverordening. Om die reden is als vervolg op de brief van 1 maart op 7 april 2023 een vervolgbrief naar het college van GS verstuurd.

20 april 2023:
De gemeenteraad heeft 13 april een motie aangenomen om een initiatiefvoorstel voor te bereiden om een "raadsonderzoek" te doen naar het dossier Trekdijk. Naar aanleiding hiervan is een brief gestuurd aan de gemeenteraad om in het kader van het door de raad besloten raadsonderzoek ook de werkgroep Trekdijk te horen.

1 juni 2023:
De gemeenteraad heeft een initiatiefvoorstel voorbereid voor het op 20 april besloten raadsonderzoek.

12 juni 2023:
De reactie van het college op het op het initiatiefvoorstel voor een raadsonderzoek. In de commissievergadering van 26 juni is besloten het initiatiefvoorstel aan te passen, alvorens het in de raad wordt behandeld.

Update juni 2023
Hans van Hal