Onbenutte ruimte op Arnestein

Is er wel acute ruimtebehoefte voor de Trekdijk?
Volgens de in opdracht van het college opgestelde Markttoets Trekdijk van februari 2017 zou zijn aangetoond dat er acute behoefte bestond aan 5 hectare voor grote percelen aan de Trekdijk. Het college weigerde echter al die jaren, zelfs onder geheimhouding, de raad te informeren om welke bedrijven het zou gaan. Op 10 mei 2022 werd de raad per memo door de vertrekkend wethouder geïnformeerd dat het bedrijf Bomont om een vrijblijvende reservering van 1,2 hectare aan de Trekdijk heeft verzocht.
Echter over de 5 jaar eerder genoemde acute ruimtebehoefte van 5 hectare geen woord. Opnieuw een bevestiging dat de vermeende acute ruimtebehoefte slechts diende om de Trekdijk in het bedrijventerreinprogramma te kunnen opnemen.

Als er inderdaad regionale behoefte aan grote percelen is aangetoond, dient de gemeente eerst te onderzoeken of bestaande bedrijventerreinen in de behoefte kunnen voorzien, b.v. door herstructurering, transformatie of anderszins. Want ruimte benutten op of grenzend aan bestaande bedrijventerreinen heeft voorrang. ( Zie: Ladder van Duurzame Verstedelijking ).
Arnestein biedt twee prima mogelijkheden van 4,2 en 4,6 hectaren, dus samen 8,8 hectaren.

Arnestein veel beter geschikt voor vrachtverkeer
Beide locaties zijn uitstekend bereikbaar, juist voor vrachtverkeer waar bij grote logistieke bedrijven sprake van is. Vanaf de rotondes onderaan de afrit N57 rijd je zo de brede Ampèreweg op. De Ampèreweg is ongeveer 2 meter breder dan de erg smalle Weizichtweg, waarvan de 2 rijstroken samen slechts 5 meter breed zijn. Daarmee wordt beter voldaan aan trede 3 van de Ladder van Duurzame Verstedelijking.

Lees meer over de risico's bij toename van zwaar verkeer van en naar het bedrijventerrein op de nu al gevaarlijke Weizichtweg.

-1- Braakliggende grond van Eastman naast Wielemaker: 4,2 hectaren
Omdat Eastman zich volgens ons niet aan de bouwplicht houdt, maar ook niet bereid is ( een deel ) van deze gronden te verkopen aan buurman Wielemaker, zou de gemeente nog steeds het recht hebben om ( een deel ) van deze gronden van Eastman terug te kopen. In februari werd in het kader van het participatieproces Trekdijk door Ron Thiry hierover een aantal vragen ingediend.
Het college bleek echter niet bereid deze vragen te beantwoorden. Dit zou te veel manuren kosten en het zou buiten de kaders van het participatieproces vallen. Het college was blijkbaar van mening dat de werkgroep Trekdijk dan ook geen antwoord hoefde te krijgen op vragen als:
-1- Heeft de gemeente het recht verspeeld om de in 2005-2007 aan Eastman verkochte gronden voor € 42 per m2 terug te kopen?
-2- Zo ja, waarom en in hoeverre was de raad er bij betrokken?


Uiteindelijk is op 17 maart 2021 besloten om namens de dorpsvereniging en de werkgroep hierover een WOB-verzoek in te dienen. Op 13 april krijgen we als reactie van de gemeente dat het verzoek nader moet worden gespecificeerd. Ze neemt contact met ons op om het verzoek mondeling toe te lichten. Uiterlijk 11 juni kunnen we dan een beslissing op het verzoek verwachten.

Uitvluchten college bij eerdere vragen
Afgelopen jaren zijn over het niet nakomen van de bouwplicht door Eastman diverse keren vragen gesteld, zowel in commissievergaderingen als schriftelijk door de LPM.
Het college komt dan steeds met andere uitvluchten waarom Wielemaker niet zou kunnen uitbreiden op de naastgelegen braakliggende grond van Eastman, zoals:
1. Ondanks dat het jammer is dat Eastman de kavel aan de Ampèreweg tot nu toe niet heeft benut, terwijl andere Middelburgse bedrijven ruimte nodig hebben, heeft het college de belangen van Eastman en andere bedrijven afgewogen en besloten om de bouwplicht niet af te dwingen. ( Zie het antwoord op vraag 12 van de 11 maart 2017 door de LPM gestelde vragen ).
2. Ook is geantwoord: ( Dit blijkt uit de antwoorden op daarna gestelde vragen 1 t/m 3 ).
  1. Dat Eastman iedere 2 jaar plannen indient om de grond te gaan gebruiken, maar die plannen nooit uitvoert. Zie ook pag. 12 van het verslag van de commissie Ruimte van 22 mei 2017. Tegen de herhaalde papieren plannen van Eastman zou de gemeente niets kunnen doen?
  2. Dat door de risicocontour rond het chemische bedrijf Eastman niet ieder bedrijf volledig van de gronden gebruik kan maken. ( Opm: Dat is waar, maar transportbedrijven als Wielemaker, hebben vooral ruimte nodig voor opslagloodsen of opslag van containers of voertuigen. Dat is geen enkel probleem. Zou het gaan om een kantoor of werkplaats, waar vele werknemers vrijwel permanent verblijven, dan is het een ander verhaal ).
  3. Dat het opleggen van de bouwplicht bedoeld was om speculatie te voorkomen.
Waarom kan de gemeente ongeveer € 2 miljoen verdienen
De gemeente heeft in de jaren 2005-2007 totaal 41.856 m2 ( ongeveer 4,2 hectare ) van het oorspronkelijk kadastrale perceel sectie M nr. 736 in 3 gelijke delen van steeds 13.952 m2 aan Eastman verkocht.
Uit de leveringsakten en eigendomsakten blijkt dat deze transacties hebben plaatsgevonden in:
" april 2005: Sectie M nr. 736 ( gedeeltelijk) van 13.952 m2 voor € 42 per m2 = € 585.984
" maart 2006: Idem
" maart 2007: Inmiddels sectie M nr. 793, ook 13.952 m2 voor € 42 per m2 = € 585.984
Totaal zal de gemeente Middelburg hebben ontvangen: 3 maal € 585.984 ofwel € 1.757.952

Inmiddels blijken deze percelen opnieuw kadastraal ingedeeld, waarbij de totale perceelgrootte is gecorrigeerd naar 42.371 m2 ( i.pl.v. 41.856 m2 ):
Sectie M nr. 758 van 14.005 m2, zie eigendomsakte en kadastralekaart.com
Sectie M nr. 899 van 28.366 m2, zie eigendomsakte en kadastralekaart.com
De gemeente zou de percelen dan terug kunnen kopen voor € 1.757.952
Wanneer deze voor € 90 per m2 worden verkocht, levert dat afgerond € 3,8 miljoen op, dus een winst van pakweg € 2 miljoen.

Waarom zou Wielemaker naar de Trekdijk willen. Om afval te verwerken?
Overigens zouden zowel de gemeente als fa. Wielemaker flinke druk op Eastman kunnen uitoefenen om eraan mee te werken dat Wielemaker op ( een deel ) van de naastgelegen grond kan uitbreiden. Familiebedrijf Wielemaker is namelijk eigendom van een fors naastgelegen perceel M. nr. 502 van 1,825 hectare en verhuurt dit inclusief loods aan....... Eastman. Dat zowel de gemeente als fa. Wielemaker zich niet inzetten om Wielemaker op Arnestein te laten uitbreiden, zou erop kunnen wijzen, dat er andere redenen spelen. Dit leidt tot speculaties dat Wielemaker gezien de nauwe banden met de Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD) wellicht plannen heeft voor een centraal afvaldepot en mogelijk afvalverwerking op de Trekdijk. Ook in een motie van SP en D66 komen deze geruchten aan de orde. Wethouder Aalberts ontkent het gerucht niet en zegt slechts: "U schetst een verkeerd beeld als het gaat over afvalverwerkingsbedrijven, want die zijn gelimiteerd door de milieucategorie, die de raad eerder heeft vastgesteld".
Omdat afvalverwerking zelfs binnen milieucategorie 3.2 mogelijk is, heeft Aalberts ons allerminst gerust gesteld.

-2- Gronden Kluijfhout: 4,6 hectaren
Om dit terrein vanaf de N57 te bereiken, moet alleen het laatste deel van de Ampèreweg geasfalteerd worden.
Slechts ongeveer 0,25 ha zou niet bebouwd mogen worden i.v.m. mogelijke archeologische restanten.
Zie de blauwe vierhoek op deze kaart.
Er ligt al een onverharde weg incl. afwatering. Ook hier zou de gemeente bij uitkoop van Kluijfhout of onteigening wellicht enkele miljoenen kunnen verdienen. Maar, ondanks dat de fam. Kluijfhout al jaren aandringt op grondruil, is het college van plan deze grond definitief als bedrijfsgrond uit te sluiten door ze agrarisch te herbestemmen. Dit gaf aanleiding tot een brief van dhr. Kluijfhout. Hierin geeft hij net als in 2013 aan dat ze sinds hun schriftelijk verzoek van 19 oktober 2009 nog steeds bereid te zijn tot grondruil. Bovendien kan de gemeente een schadeclaim verwachten als de bestemming van hun grond wordt gewijzigd in agrarisch. Het is aanleiding voor GroenLinks om een motie in te dienen waarin het college wordt opgedragen om inzicht te geven in het dossier over de onderhandelingen met fam. Kluijfhout. Overigens wordt in het antwoord van het college verzuimd de brief te noemen, die in oktober 2009 namens Kluijfhout door de ZLTO is verstuurd.
Ook wordt niet gerept over het handgeschreven briefje van fam. Kluijfhout wat voor aanvang van de raadsvergadering van 7 oktober 2013 aan de raad werd uitgereikt:
Geacht college, Op Arnestein ( industrieterrein ) ligt nog 4,6 ha grond en een boerderij, bestemming industrie.
Een klein gedeelte heeft een archeologische waarde, de rest niet.
Ruiling voor de boerderij van de gemeente met grond, die u wilt verkopen, is bespreekbaar.
Fam. Kluijfhout


Overigens is dit verzoek van fam. Kluijfhout niet in het raadsinformatiesysteem terug te vinden.


Update mei 2022

Hans van Hal
Lid van de werkgroep Trekdijk